top of page
  • Writer's pictureMoWeArt Design

Työelämän luovuusloikkia

Pik­ku­duu­nia-hank­kees­sa tehtiin ke­väällä ja kesällä 2021 luo­via ko­kei­lu­ja luo­vas­sa tii­mis­sä!


Jo­han­na: Muis­tat­te­ko mis­tä kaik­ki sai al­kun­sa? Läh­dim­me et­si­mään uu­sia luo­via rat­kai­su­ja ko­ro­na­pan­de­mian kes­kel­lä. Pik­ku­duu­nia-hank­keen pal­ve­lu­jen läh­tö­koh­ta­na on ol­lut ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, mut­ta em­me ole voi­neet ta­va­ta ih­mi­siä nor­maa­liin ta­paan.


Kai­sa: Iso osa han­ket­ta on to­siaan­kin työn­ha­ki­joi­den ja yrit­tä­jien kas­vo­tus­ten ta­paa­mi­nen. Työn­ha­ki­joi­den kans­sa ta­paa­mi­ses­sa tu­tus­tu­taan ja py­ri­tään nä­ke­mään ha­ki­jan ko­ko­nais­ti­lan­ne, se­kä tie­dus­tel­laan toi­vei­ta tu­le­via pik­ku­duu­ne­ja aja­tel­len. Ko­ro­nan ku­rit­taes­sa to­tut­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja ei voi­nut teh­dä, jo­ten täl­lä ko­kei­lul­la ha­lut­tiin luo­da uu­sia ta­po­ja koh­da­ta työn­ha­ki­joi­ta.


Pau­lii­na: Yh­te­nä ko­kei­lu­na oli mi­ten työs­tä teh­dään tai­det­ta ja tai­tees­ta työ­tä. Ajat­te­len, et­tä tai­de kuu­luu kai­kil­le ja ai­kui­nen voi ol­la oman ar­ken­sa muo­toi­li­ja.


Jo­han­na: Yh­des­sä läh­dim­me miet­ti­mään mi­ten työ­tä ja ar­kea muo­toil­laan tai­teen kei­noin ja kuin­ka voi­sim­me uu­sil­la ta­voil­la koh­da­ta ih­mi­siä myös ver­kos­sa.


Luo­vas­ti ver­kos­sa -ko­kei­lu­ja


Pik­ku­duu­nia Po­ri­nat, Pik­ku­duu­nia Paus­si ja Pik­ku­duu­nia Pop up ovat esi­merk­ke­jä ket­te­ris­tä ko­kei­luis­ta, joi­ta teh­tiin luo­vas­ti ver­kos­sa. Ko­kei­lu­jen ta­voit­tee­na oli osal­lis­taa ja in­nos­taa ih­mi­siä mu­kaan toi­min­taan, mut­ta myös teh­dä työn uu­sia muo­to­ja tu­tuk­si. Yh­des­sä poh­dit­tiin min­kä­lai­sia tai­to­ja ja asen­net­ta muut­tu­vas­sa työe­lä­mäs­sä tar­vi­taan.


Kai­sa: Em­me ole ta­voit­ta­neet ih­mi­siä ver­kon kaut­ta ko­vin hy­vin. Hank­kees­sa ta­voit­te­lem­me meil­le en­tuu­des­taan vie­rai­ta ih­mi­siä ja etä­nä työs­ken­te­ly voi ol­la haas­ta­vaa tut­tu­jen­kin asiak­kai­den kans­sa. Mo­nes­ti työn­ha­ki­jal­la me­nee ta­paa­mi­ses­sa ai­kaa en­nen kuin hän us­kal­tau­tuu to­del­la haa­vei­le­maan ja ker­to­maan roh­keis­ta­kin toi­veis­ta pik­ku­duu­ne­ja koh­taa.


Jo­han­na: Kyl­lä. Mi­ten hy­vin so­me ja verk­ko lo­pul­ta mah­dol­lis­ta­vat ai­don koh­taa­mi­sen ja mis­sä kul­ke­vat verk­ko­koh­taa­mis­ten ra­jat ja ra­joit­teet?


Pau­lii­na: Mi­nus­ta on tul­lut ai­ka kriit­ti­nen so­mea koh­taan. Di­gi­taa­li­suu­den tu­li­si an­taa li­säar­voa työs­ken­te­lyyn. Si­tä ke­hi­te­tään vain ja ai­noas­taan yh­teis­työl­lä, vas­tuul­li­ses­ti.

Kai­sa: Työn­ha­ki­joil­la voi ol­la iso kyn­nys läh­teä mu­kaan ver­kos­sa ta­pah­tu­vaan toi­min­taan, ei vält­tä­mät­tä ole riit­tä­viä di­gi­tai­to­ja, vä­li­nei­tä tai roh­keut­ta ava­ta ka­me­ra ja tul­la esiin omil­la kas­voil­laan.


Pau­lii­na: Tai­de­läh­töi­set me­ne­tel­mät voi­vat ol­la täs­sä avuk­si. Nii­den kei­noin joh­da­tel­laan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ver­kos­sa.


Kai­sa: Näi­den ko­kei­lu­jen myö­tä on ol­lut mah­dol­lis­ta tur­val­li­ses­ti ko­keil­la ja op­pia uut­ta.

Luo­vuus on tär­keä työe­lä­mä­tai­to


Jo­han­na: Ai­na ei kaik­ki ole men­nyt put­keen. Yh­tey­det ovat vä­lil­lä kat­keil­leet. Ka­me­ra on ku­van­nut vää­rää koh­taa. Uu­det ko­kei­lut ver­kos­sa ovat vaa­ti­neet myös roh­keut­ta. Vä­lil­lä on pi­tä­nyt as­tua oman mu­ka­vuu­sa­lueen ul­ko­puo­lel­le.


Pau­lii­na: Mi­nul­le tä­mä on vain yk­sin­ker­tai­ses­ti roh­keut­ta teh­dä toi­sin ja ol­la luo­va, ko­keil­la ja epäon­nis­tua­kin. On tar­vit­tu myös kär­si­väl­li­syyt­tä ja tai­toa ym­mär­tää pro­ses­si­mais­ta työ­ta­paa.


Kai­sa: Täs­sä on op­pi­nut hur­jas­ti myös it­ses­tä, sie­tä­mään epä­var­muut­ta ja tök­ki­viä yh­teyk­siä, si­tä et­tei asiat me­ne­kään suun­ni­tel­mien mu­kaan vaan no­peas­ti het­kes­sä jou­du­taan kek­si­mään uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja ja kei­no­ja luo­via eteen­päin ti­lan­tees­ta.


Jo­han­na: Ei­vät­kö nä­mä ole juu­ri sel­lai­sia tai­to­ja ja asen­net­ta mi­tä muut­tu­vas­sa työe­lä­mäs­sä tar­vi­taan? Luo­vuus on yk­si tär­keä työe­lä­mä­tai­to.


Kai­sa: Jo­ten­kin tun­tuu, et­tä täs­sä hom­mas­sa on kaik­ki ol­lut vä­hän pää­lael­laan. Kaik­ki on ol­lut mah­dol­lis­ta ky­see­na­lais­taa. Idea on voi­nut tun­tua roh­keal­ta, mut­ta kun on pääs­ty ko­kei­le­maan, se on ol­lut vie­lä­kin roh­keam­paa ja ko­kei­le­vam­paa.


Pau­lii­na: Il­ma­vis­ta kär­ryn­pyö­ris­tä on ol­lut ki­va tul­la sei­so­maan tu­ke­vas­ti kah­del­le ja­lal­le tuot­ta­maan uut­ta tie­toa ja yh­teis­tä ym­mär­rys­tä tii­mis­sä.

Jo­han­na: Mi­nus­ta mei­dän tii­mis­sä on alus­ta as­ti ol­lut hie­noa val­mius avoi­mes­ti ja­kaa ja kuul­la toi­sen aja­tuk­sia se­kä roh­keus ko­keil­la uut­ta. Oli ins­pi­roi­vaa pääs­tä yh­des­sä ideoi­maan ket­te­riä ko­kei­lu­ja. Täs­sä tii­mis­sä on saa­nut heit­täy­tyä luo­vuu­teen!


Pau­lii­na: Mi­tä on luo­vuus? Mi­hin me tar­vit­sem­me luo­vuut­ta?

Jo­han­na: Mi­nul­le luo­vuus on ute­liai­suut­ta ja avoi­muut­ta uu­del­le, ky­kyä kat­soa asioi­ta uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta.


Kai­sa: Luo­vuus on elä­mää, mi­nus­ta ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se erik­seen ajat­te­le­mal­la aja­tel­la ole­van­sa luo­va. To­ki jos­kus voi teh­dä nii­tä luo­via ko­kei­lu­ja, jol­loin vaik­ka te­kee­kin päi­vit­täi­sen len­kin eri reit­tiä, tai syö­kin aa­mu­puu­ron si­jaan mu­ro­ja.


Jo­han­na: Teh­dä ar­jes­sa asioi­ta toi­sin.


Pau­lii­na: Mi­nul­le luo­vuus on ar­jen ko­reog­ra­fiaa, jo­ka kuu­luu kai­kil­le. Mi­nul­le on ol­lut mer­ki­tyk­sel­lis­tä, et­tä olen saa­nut teil­tä Kai­sa ja Jo­han­na roh­kai­sua eh­dot­taa ja teh­dä luo­via ko­kei­lu­ja yh­des­sä. Roh­kea ko­kei­lu voi myös epäon­nis­tua tai ei ai­na tuo­ta toi­vot­tua tu­los­ta. Epäon­nis­tu­mi­sen pel­ko es­tää luo­vuut­ta ja in­no­vaa­tioi­den syn­ty­mis­tä.


Jo­han­na: Niin, luo­vas­sa työs­sä ja ko­keil­taes­sa uut­ta täy­tyy us­kal­taa myös epäon­nis­tua. Ko­kei­lu on epäon­nis­tu­nut vain jos sii­tä ei opi­ta mi­tään.

Elä­vä CV ja luo­vuu­den voi­ma


Pik­ku­duu­nis­sa pi­lo­toi­tiin Elä­vä CV, jo­ka on eri elä­män­vai­hees­sa ole­vil­le työn­ha­ki­joil­le suun­nat­tu uu­den­lai­nen val­men­nus. Mo­WeArt-yh­tei­sös­sä ke­hi­te­tys­sä kon­sep­tis­sa oma his­to­ria ja elä­män­ko­ke­mus muut­tuu ta­ri­nak­si ja liik­keek­si.


Pau­lii­na: Lä­hes­ty­mis­ta­pa muis­tut­taa Hans Ga­da­me­rin dia­lo­gi­pe­liä. Sii­nä ai­to koh­taa­mi­nen, myö­tä­tun­to ja roh­keus näh­dä asiat toi­sin kul­jet­taa pe­liä eteen­päin. Ta­voit­tee­na ei ole voit­to, vaan kuul­luk­si, näh­dyk­si ja koh­da­tuk­si tu­le­mi­nen. Toi­sen ai­to koh­taa­mi­nen.


Jo­han­na: Elä­väs­sä CV:ssä to­teu­tui kau­niis­ti kuul­luk­si, näh­dyk­si ja koh­da­tuk­si tu­le­mi­sen mer­ki­tys ei pel­käs­tään työt­tö­mä­nä työn­ha­ki­ja­na vaan ko­ko­nai­se­na ih­mi­se­nä, jol­la on oma ta­ri­nan­sa ker­rot­ta­va­na.


Täs­tä lin­kis­tä pää­set kat­so­maan kat­kel­man erään Elä­vän CV:n val­mis­ta­misp­ro­ses­sis­ta. Jo­kai­nen Elä­vä CV on kui­ten­kin eri­lai­nen ja oman­lai­sen­sa – ku­ten me ih­mi­set­kin!


Pau­lii­na: Mi­kä on se luo­vuu­den voi­ma, mi­tä ih­met­tä sii­nä ta­pah­tuu? Kun läh­de­tään ko­ke­muk­seen tai per­for­mans­siin ja an­ne­taan sen vie­dä ja sit­ten kat­so­taan mi­hin se vie. Mut­ta ko­ke­mus ja hil­jai­nen tie­to on vai­keas­ti sa­nal­lis­tet­ta­vaa.


Kai­sa: Ym­mär­rän nyt pa­rem­min luo­van työn te­ki­jöi­tä ja si­tä mi­ten vai­kea luo­vaa pro­ses­sia on sa­noit­taa. Ha­luam­me­ko kes­kit­tyä läs­näo­loon ja ai­nut­ker­tai­suu­teen vai tar­jo­ta kai­kil­le kaik­kea?


Pau­lii­na: Kuin­ka ar­vo­kas on se yk­si­kin ih­mi­nen… Ei ole vä­liä min­kä­lais­ta työ­tä te­kee, jos työs­tä ja työ­teh­tä­vis­tä saa teh­dä it­sel­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä. Saa ke­hit­tää it­seään työs­sä.


Jo­han­na: “Ku­kaan muu ei voi ol­la niin kuin sä vain…”, ku­ten Pik­ku­duu­nin ke­vät­ret­kel­lä lau­let­tiin. Nä­mä ovat ai­nut­ker­tai­sia ko­ke­muk­sia, jot­ka säi­ly­vät mie­les­sä ja sy­dä­mes­sä.

Koh­ti tu­le­vai­suu­den työ­tä


Luo­vas­sa tii­mis­sä ja yh­des­sä osal­lis­tu­jien kans­sa jaet­tiin ko­ke­muk­sia ja käy­tiin an­toi­sia kes­kus­te­lu­ja työs­tä, työe­lä­män muu­tok­ses­ta, elä­mäs­tä ja ih­mi­syy­des­tä.


Jo­han­na: Yh­tei­set kes­kus­te­lum­me ovat vah­vis­ta­neet tun­net­ta sii­tä, et­tä olem­me Pik­ku­duu­nis­sa tär­kei­den ja mer­ki­tyk­sel­lis­ten asioi­den ää­rel­lä täs­sä ajas­sa, mu­ka­na muu­tok­ses­sa ja vie­mäs­sä muu­tos­ta eteen­päin.


Kai­sa: Mo­net työn­ha­ki­jat ovat val­mii­ta työs­ken­te­le­mään pik­ku­duu­na­rei­na, ja ko­ti­ta­lou­det ja yrit­tä­jät val­mii­ta palk­kaa­maan pik­ku­duu­na­rin. Kui­ten­kaan ra­ken­teet ei­vät ole vie­lä kai­kil­ta osin val­mii­ta uu­si­muo­toi­seen työ­hön.


Pau­lii­na: Uu­den työn muo­toi­li­ja­na ja tai­teen te­ki­jä­nä ja ke­hit­tä­jä­nä Pik­ku­duu­nia-han­ke on mah­dol­lis­ta­nut upean nä­köa­la­pai­kan yk­si­lön, yh­tei­sön ja yh­teis­kun­nan mah­dol­li­suuk­sis­ta edis­tää työl­lis­ty­mis­tä mo­niam­ma­til­li­ses­sa yh­teis­työs­sä win-win pe­riaat­teel­la. Yh­des­sä voim­me ol­la enem­män!

Täs­sä blo­gis­sa kes­kus­te­li­vat Pikkuduunia-hankkeen projektipäällikkö Kai­sa Uu­si­mä­ki, projektityöntekijä Jo­han­na Aro­maa sekä taiteen tekijä ja kehittäjä Pau­lii­na Lap­pi MoWeArt Designista. Lau­lun sa­nat: Kai­su Maa­ria Lei­no­nen.


Teksti on julkaistu aiemmin Pikkuduunia-hankkeen blogissa.


***


Olisiko sinun hankkeessasi tai työyhteisössäsi tarvetta luovalle sparraajalle tai taiteilijalle osaksi työyhteisön tai palvelujen kehittämistä? Ota rohkeasti yhteyttä: moweartdesign@gmail.com.
0 comments

Recent Posts

See All

Oululainen kulttuurihyvinvointiyhdistys Esteetön ry viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan. Olemme mukana juhlavuoden työryhmässä kehittämässä, valmistelemassa ja toteuttamassa yhteisöllistä toimi

bottom of page