top of page
Työtapamme

Työskentelemme luovin, taidelähtöisin menetelmin, vahvasti pedagogisella otteella ja uusinta tutkimustietoa hyödyntäen. 

 

Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa ihmisyyteen yhdistyvät taiteellinen, (taide)pedagoginen, ihmistieteellinen, filosofinen ja kokemuksellinen näkökulma. Sovellamme muotoiluajattelua, jossa taide ja tiede rikastuttavat toinen toistaan.

Työskentelymme avainsanoja ovat kokemuksellisuus, luova oivaltaminen, osaamisen jakaminen, osallistaminen ja dialogisuus.

Lue lisää filosofiastamme ja arvoistamme.

Menetelmiä ja työkaluja:

  • Luovat, toiminnalliset ja taidelähtöiset menetelmät

  • MoWeArt™-taidepedagogiikka

  • Monipuoliset kehontekniikat ja luova liike

  • Laadulliset tutkimusmenetelmät

  • Palvelumuotoilu 

MoWeArt™-taidepedagogiikka

MoWeArt-taidepedagogiikassa oppiminen ymmärretään läpi elämän jatkuvana prosessina. Erilaiset “luonnolliset kärsimykset” kuten syntymä, sairaudet, vanheneminen, muutos ja kuolema kietoutuvat osaksi jokaisen aikuisen matkaa. Oppiminen, aistit, tunteet ja liike luonnollisena ja hengittävänä elämän prosessina.

 

MoWeArt (movement, wellness, art) on syntynyt hiljaisen tiedon käsitteen avaamisesta Pauliina Lapin omassa työssä. Arjessa tapahtuva oppiminen nähdään merkityksellisenä osana aikuisen kasvun, kehityksen ja koulutuksen sekä työelämätaitojen uudistuvaa polkua. Toiminta, teoria sekä niiden reflektoiminen vuorovaikutuksessa tuottavat uutta tietoa ja ymmärrystä muuttuvien yhteiskunnallisten ilmiöiden keskellä. Oma kokemus ja hiljainen tieto ovat olleet avainasemassa kohtaamisten ja taiteen syvemmän merkityksen ymmärtämisessä.

 

MoWeArt muodostaa pedagogisen, koulutuksellisen ja taiteellisen kokonaisuuden. Sitä on mahdollista toteuttaa yhtenäisenä koulutuksellisena kokonaisuutena tai erillisinä konsepteina ja työpajoina. MoWeArt muotoutuu kaiken ikäisille ja monimuotoisesti erilaisissa ympäristöissä totutettavaksi. Konsepti on suunnattu opetus-, taide-, sosiaali- ja luovanalan sekä taiteen ja taiteen soveltavan käytön toimijoille tuottamaan lempeitä muutostyökaluja oman työnsä tueksi uudistuvan opetuksen ja työhyvinvonnin näkökulmasta.

 

Toimintamallissa yhdistyvät taidetta, koulutusta ja  muun muassa kasvatustieteen, filosofian ja psykologian teorioita yhdistävä ajattelu, sekä kulloisenkin yhteistyössä olevan toimijan erityisasiantuntijuus. Työn lähtökohtana ovat ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut työote, luovuuden iloa ja taiteen voimaa unohtamatta.

bottom of page