top of page
Toteutetut apurahaprojektit

Tulossa

Projekteja, joiden toteuttamiseen haettu apurahaa 
Luovat Askeleet: Suomen Kulttuurirahasto 2019

NEW WORK LAB - Uuden työn muotoilulaboratoriossa muotoillaan tulevaisuuden työtä luovasti, kestävästi ja yhteisöllisesti. Hankkeen tavoitteena on: 1) valmistaa teoskonsepti, 2) kehittää uudenlainen oppimisen malli sekä 3) luoda uutta työtä ja ansaintalogiikkaa.

 

Uuden ajan työelämää kuvaa jatkuva muutos ja uuden oppiminen. NEW WORK LAB on uudenlainen
teoskonsepti ja oppimisen malli tulevaisuuden tekijöille. Monialaisessa taidetta, tiedettä, pedagogiikkaa, journalismia ja palvelumuotoilua yhdistävässä taidehankkeessa luomme tapoja toteuttaa jatkuvaa oppimista kokonaisvaltaisesti. Taide ja ruumiillisuus tuodaan oppimisen keskiöön. NEW WORK LABssa työstä tehdään taidetta ja taiteesta työtä. Teoskonseptissa muotoillaan uuden työn koreografia, jossa työn rutiinit muuttuvat arjen koreografiaksi ja jatkuva oppiminen luoviksi askeliksi. Taide saa merkityksen performatiivisina eleinä ja
kulttuurisina askeleina kohti kestävää aikuisuutta, työtä ja tulevaisuutta.

 

NEW WORK LAB toteutetaan neljässä moduulissa: ART, WRITE, DESIGN ja EDUCATE vuoden 2020
aikana.

 

ART: NEW WORK LAB on luova tila, moniaistinen oppimisympäristö ja kokemuksellinen näyttämö uuden työn ilmiöille ja kokeiluille. NEW WORK LABssa työn muotoileminen on luova taideprosessi. Työskentelemme erilaisissa ympäristöissä, kuten kaupunkitiloissa, luonnossa, oppilaitoksissa ja hoivakodeissa. Monitaidetyöskentelyssä yhdistyvät performanssitaide, tanssitaide, installaatiot, yhteisötaide ja kirjoittaminen. Työn ytimessä on dialogisuus.

 

WRITE: NEW WORK LABssa tehdään moniäänistä, monikerroksellista, luovaa kirjoittamista. Kirjoittaminen on tapa tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä yhteisöllisesti. Osallistumme kirjoittamalla myös yhteiskunnalliseen keskusteluun tulevaisuuden työstä mm. yhteisöjournalismin keinoin.

 

DESIGN: Kehitämme verkostoyhteistyönä ja muotoilun menetelmin uudenlaisia taidelähtöisiä konsepteja ja toimintamalleja, jotka luovat uutta työtä ja ansaintalogiikkaa luovien alojen tekijöille.

 

EDUCATE: NEW WORK LAB tuo yhteen luovasta työstä ja työotteesta kiinnostuneita eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita oppimaan toisiltaan ja luomaan yhdessä uutta. Taidelähtöisessä työskentelyssä sovelletaan muun muassa Pauliina Lapin kehittämää MoWeArt (movement, wellness art) -metodia ja performanssipedagogiikkaa. Luovista kokeiluista syntyy uusia kulttuurisia työkaluja ja “taidereseptejä” sovellettavaksi omaan työhön, yhteisöön tai organisaatioon.

 

Hankkeen kesto on 6 kk ja se toteutetaan Pohjois-Suomessa. Teemme rajat ylittävää verkostoyhteistyötä erityisesti pohjoissuomalaisten ja pohjoismaisten koulutus- ja hoiva-alan toimijoiden, oppilaitosten, organisaatioiden, yritysten, yhdistysten ja hankkeiden kanssa.

 

Hankkeessa hyödynnetään uutta teknologiaa, kuten digitaalisia oppimisympäristöjä saavutettavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Luovat Askeleet: Koneen Säätiö 2019
NEW WORK LAB - Uuden työn muotoilulaboratorio

NEW WORK LAB - Uuden työn muotoilulaboratoriossa muotoillaan tulevaisuuden työtä luovasti, kestävästi ja yhteisöllisesti. NEW WORK LAB on uudenlainen teoskonsepti ja oppimisen malli tulevaisuuden tekijöille. Monialaisessa tiedettä, taidetta, pedagogiikkaa, journalismia ja palvelumuotoilua yhdistävässä taidehankkeessa luomme tapoja toteuttaa jatkuvaa oppimista kokonaisvaltaisesti. Hanke on rohkea avaus nostaessaan taiteen ja ruumiillisuuden jatkuvan oppimisen keskiöön muuttuvassa työelämässä. Hankkeen tavoitteena on: 1) valmistaa teoskonsepti, 2) kehittää uudenlainen oppimisen malli ja 3) luoda uutta työtä ja ansaintalogiikkaa. NEW WORK LABssa työstä tehdään taidetta ja taiteesta työtä. Teoskonseptissa muotoillaan uuden työn koreografia, jossa työn rutiinit muuttuvat arjen koreografiaksi ja jatkuva oppiminen luoviksi askeliksi. Työn ytimessä on dialogisuus. NEW WORK LAB toteutetaan neljässä moduulissa: ART,
WRITE, DESIGN ja EDUCATE vuoden 2020 aikana. Repeääkö ruumis vai aukeaako ura?

Hanke on rohkea avaus nostaessaan taiteen ja ruumiillisuuden jatkuvan oppimisen keskiöön muuttuvassa työelämässä. Taide saa tällöin uuden merkityksen arjen rytmeinä, koreografioina, performatiivisina eleinä ja kulttuurisina askeleina. Tuomme rohkeasti esiin toisin tekemisen tapoja ympäristöissä, joissa taiteelle ei ole valmiita rakenteita, raameja ja toimintakulttuuria. Kun kokemus ja kulttuuri luodaan omasta ja yhteisön “lihasta”, on se välttämättä herkkää, haavoittuvaa ja rohkeaa.

MoWeArt Design: Koneen Säätiö 2017
MoWeArt Design muotoilee uudistavan aikuiskoulutuksen konseptin
ja menetelmän ’pedagoginen performanssi’, jossa työ, elämä ja
oppiminen kietoutuvat toisiinsa.

MoWeArt Design on syntynyt taiteen, tutkimuksen ja teorian ‘lemmenliitosta’. Tarkoituksena on
luoda tilaa moniäänisille, moniarvoisille ja hyvinvoiville naapuruuksille yhteiskunnassa.
Hankkeessa synnytämme yhteistä unelmaamme tulevaisuuden työyhteisöistä naapuruuksina,
jotka saavat ‘innovoimansa’ - luovan energian - uudistavasta vuorovaikutuksesta.
Uudistavassa vuorovaikutuksessa ihminen nähdään jatkuvasti kehittyvänä yksilönä
yhteisössä. Uuden ajan työelämä edellyttää ‘hengittävää työotetta’, jossa työ, elämä ja
oppiminen kietoutuvat toisiinsa. Tarvitaan kokonaisvaltaista, ruumiillisen tiedon merkityksen
tunnistavaa ja tunnustavaa lähestymistapaa elinikäiseen oppimiseen. Ponnistamme kohti
unelmaamme muotoilemalla uudistavan aikuiskoulutuksen konseptin ja menetelmän
‘pedagoginen perfomanssi’. Pedagoginen performanssi on työkalu uuden tiedon, dialogin ja
yhteisen ymmärryksen rakentamiselle. Sen avulla elävöitetään ja kyseenalaistetaan arjen
totuttuja ajatusmalleja tai rutiineja yhteisössä taiteen keinoin. Hankkeessa valmistuu

pedagoginen performanssikonsepti “Uuden ajan opettaja performanssitaiteilijana”.
Houkuttelemme opettajia, työyhteisöjä ja kumppaneitamme yhdessä rohkeisiin avauksiin
uuden opettajuuden äärellä. Avaamme vaihtoehtoista pedagogiikkaa, jossa ruumiillisen tiedon merkitys osaamisessa ja elinikäisessä oppimisessa tunnistetaan ja tunnustetaan. 

bottom of page